U Srbiji će konačno biti uvedena socijalna karta

Pixabay

Na jesenjem skupštinskom zasedanju trebalo bi da se nađe dugoočekivani i najavljivani zakon o socijalnoj karti, saopštilo je Miistararstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Osim te informacije, Ministarstvo je samo navelo da je namera da se u regulativi svi podaci o socijalno ugroženim ljudima objedine na jednom mestu da bi se obezbedila pravičnija raspodela, transparentnije i efikasnije ostvarivanje svih prava koja toj kategoriji stanovništva pripadaju. Drugih pojedinosti nema, ali, činiće ga odredbe o potrebi stvaranja jedinstvene baze podataka u elektronskom obliku o socijalno ugroženim pojedincima koji su obuhvaćeni nekim vidom socijalne zašite.
Socijalna karta treba da obuhvati opšte podatke o pojedincu i s njim povezanim licima (supružnici, vanbračni partner), podatke o prihodima, imovini i drugim iz socijalno-ekonomskog statusa, kao i podatke o vrsti prava koje pojedinac koristi ili je koristio. Tako objedinjeni podaci trebalo bi centrima za socijalni rad da omoguće da brže reaguju u slučajevima promena koje utiču na socijalno-ekonomski status, radi prevencije i podrške. U bazi podatka, osim osnovnih podataka o licima, biće i oni o ostvarenim pravima, isplatama, odbijnim zahtevima, o drugim novčanim primanjima, ali i oni koji se tiču posebnog statusa korisnika, na primer njegovo zdravstveno stanje.
Čitajte u nastavku na linku ovde
Izvor: Dnevnik.rs