U opštini Stara Pazova za analizu zemljišta predviđeno milion dinara

njiva
RTV
Opština Stara Pazova predvidela je u budžetu milion dinara za analizu zemljišta sa uzorkovanjem. Izvršilac ovog zaduženja biće odabran posle 23. marta do kada je otvoren poziv zainteresovanima koji žele da obave ovaj posao.

Pod analizom zemljišta se podrazumeva nekoliko određenih procesa. Tu spada: uzimanje uzoraka za ratarske i povrtarske kulture do dubine od 30 cm, određivanje sadržaja mineralnih materija u zemljištu i preporuka đubrenja parcele po planiranim biljnim vrstama u sledeće 4 godine.

Uzorkovanje i analiza vršiće se u svih 9 katastarskih opština na teritoriji opštine Stara Pazova. Ova usluga analize zemljišta vršiće se sukcesivno. Pored uzimanja, pripreme i analize uzoraka obuhvatiće i :određivanje reakcije zemlje i zemlje u vodi, određivanje karbonata, humusa, lakopristupačnog fosfora i kalijuma. Zatim klasifikaciju dobijenih rezultata i na kraju dostavljanje izveštaja sa preporukama svim katastarskim opštinama.