Srbija i srpske zemlje na Balkanu: Znamenite ličnosti i vladari – Ban Matej Ninoslav

Istorija, knjige - Pixabay

Ban Matej Ninoslav

Matej Ninoslav je srednjevekovni srpski vladar u Bosni, koji je prvi morao da
brani i sebe i srpski narod, od napada zapadnog hrišćanstva. Bosna je bila specifična oblast, naseljena Srbima u tri vere, koja se najkasnije tokom 11.veka odvojila od Raške. Ovaj prostor je imao tu nesreću da u njemu Srbi budu i rimske i istočne hrišćanske vere, a od 12.veka i jeretičke crkve bosanske.

Teško je reći nešto o broju stanovnika i vernika po konfesijama, ali najverovatnije je da su istok i jug uz Ozren bili Pravoslavni, centar u rukama Crkve bosanske, a rubni delovi
prema Ugarskoj rimokatolički. Matej Ninoslav je sin srpskog velikaša Radivoja, a na presto je došao uz pomoć svog rođaka Prijezde, te crkve bosanske. Sa prestola je verovatno svrgao Stefana Kulinića, Kulinovog sina.

Po dolasku na vlast, zbog opasnosti sa zapada primio rimsku veru, kao i njegov rođak, potonji naslednik Prijezda. Prijezdinog sina za taoca su uzeli sveštenici i misionari Dominikanci.

Sačuvano je pismo Mateja Ninoslava papi Grguru IX, kao i tri povelje u kojima svoje
podanike zove Srbima. Posle vesti da je Ninoslav ipak jeretik, te da se jeresi šire iz Bosne Slavonijom, na zahtev pape počeo je krstaški rat protiv Bosne. Pod vođstvom Ugara(Mađara) 1235.godine krenuo je krstaški rat protiv Bosne. Ovaj rat je bio i protiv Pravoslavnih i protiv jeretika.

Vladari u Bosni su po potrebi bili i Pravoslavci, Rimo-Katolici i pristalice jeretičke crkve. U krajnjem slučaju ta vojska je iz Bosne upadala i u Hum(današnja Hercegovina) Pravoslavnu zemlju u sastavu države Nemanjića. Tako se Matej Ninoslav suočen sa mogućim uništenjem srpskog naroda stavio na čelo otpora krstašima, protiv drugih Hrišćana. Uprkos stalnom pustošenju i pljačkanju vojska ugarskog kralja Kolomana se povukla iz Bosne 1238.godine.

Ban Matej Ninoslav preminuo je 1250.godine, a nasledio ga je njegov rođak Prijezda. Počelo je vreme slavne srpske dinastije Kotromanića.

Fotografije preuzete sa sr.wikipedia.org

Autor: Borisav Đondović, master istoričar, doktorand na odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta u Beogradu

 

Srbija i srpske zemlje na Balkanu: Znamenite ličnosti i vladari – Kralj Uroš