REFORMA JAVNE UPRAVE – Strategija, cilj i planovi

Reforma javne uprave je visoko među prioritetima Vlade Republike Srbije, ali i jedan od preduslova pristupanja Evropskoj uniji, zajedno sa vladavinom prava i ekonomskim upravljanjem.

Razlog tome je što samo sa odgovarajućim administrativnim kapacitetima Srbija može da sprovede sve neophodne reforme predviđene procesom pristupanja Evropskoj uniji i pregovaračkim poglavljima. Samo sa odgovarajućim administrativnim kapacitetima država može pružiti efikasne usluge građanima i privredi.

Reforma javne uprave ima svoj strateški okvir – Strategiju reforme javne uprave i Akcioni plan. Ovim strateškim dokumentom, koji je donet 2014. godine, proširen je obuhvat, i sa ranije reforme koja se odnosila samo na državnu upravu, aktivnosti se sada odnose i na javnu upravu (izuzimajući javna preduzeća). Reformske promene se odnose na sistem koji obuhvata oko 500.000 zaposlenih.

Ciljevi reforme su bolja organizacija javne uprave, jačanje procesa upravljanja javnim politikama, razvoj modernog i profesionalnog službeničkog sistema, unapređenje sistema lokalne samouprave, digitalizacija i razvoj e uprave, unapređenje upravljanja javnim finansijama, jačanje interene i eksterne kontrole javne uprave, unapređenje transparentnosti i otvorenosti rada uprave u celini.

Kroz Strategiju i akcione planove definisano je pet posbenih ciljeva:

 • Unapređenje organizacionih i funkcionalnih podsistema javne uprave
 • Uspostavljanje usklađenog javno-službeničkog sistema zasnovanog na zaslugama i unapređenje upravljanja ljudskim resursima
 • Unapređenje upravljanja javnim finansijama i javnim nabavkama
 • Unapređenje upravnih procedura i obezbeđivanje postupanja organa državne uprave i organa i organizacija javne uprave u odlučivanju o pravima, obavezama i pravnim interesima građana i drugih subjekata u skladu sa principima dobre uprave
 • Unapređenje uslova za učešće zainteresovane javnosti u radu javne uprave uz povećanje dostupnosti informacija o radu javne uprave i javnim finansijama

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave koje u nadležnosti ima uređenje sistema, koordinira ovom reformom, ali je nadležno i preduzma konkretne aktivnosti koje se odnose na:

 • Optimizaciju broja zaposlenih
 • Reformu radno-pravnih odnosa i sistema plata
 • Upravljanje ljudskim resursima i stručno usavršavanje
 • Reformu upravnog postupka
 • Reformu sistema inspekcijskih službi
 • Reformu sistema lokalne samouprave
 • Unapređenje transparentnosti uprave
Dobra uprava, kvalitetne javne usluge, profesionalni službenici i zadovoljni građani i privredni subjekti su samo neki od ciljeva na kojima zajednički rade Vlada Republike Srbije, zaposleni u upravi i civilno društvo koje uključuje i građane, udruženja građana, akademsku zajednicu. Ministarstvo u reformskim procesima ima stručnu i finansijsku podršku brojnih bilateranih i multilateralnih partnera, od kojih je Evropska unija najveći donator.

REFORMA INSPEKCIJSKOG NADZORA