Kako bi mogao da izgleda centar Vrdnika – Multifunkcionalni centar, linijski park, višenamenski trg…

Vrdnik (Foto: Print screen / YouTube / SUNCE DUNAVA AGENCIJA ZA NEKRETNINE)
Oglas

Plan detaljne regulacije centra naselja Vrdnik nalazi se na javnom uvidu. Ukupna površina područja obuhvaćenog granicom obuhvata Plana iznosi oko 17,38 ha i nalazi se u zapadnom delu građevinskog područja naselja.

Lokacije i angažovane površine za potrebe javnih službi se zadržavaju u narednom planskom periodu i treba ih i dalje razvijati u skladu sa potrebama stanovnika.

Ambulanta i apoteka se zadržavaju na postojećoj lokaciji, s tim da je planirana posebna površina namenjena ambulanti i apoteci, za koju će se formirati parcela sa pristupom javnoj saobraćajnoj površini.

Izgradnja multifunkcionalnog centra planirana je na kat. parceli br. 926 KO Vrdnik. U okviru multifunkcionalnog centra održavale bi se pozorišne i bioskopske predstave, koncerti, razne kulturne manifestacije i okupljanja stanovnika, a moguće je organizovanje i raznih kreativnih radionica.

Kulturni centar je planiran u okviru starog objekta železničke stanice koji ima status evidentiranog dobra i nalazi se na kat. parceli br. 1262 KO Vrdnik, u okviru zaštićene okoline prostorno kulturno-istorijske celine „Nova kolonija“. Zamišljen je kao prostor u kome bi se moglo saznati o istoriji i razvoju naselja Vrdnik kroz razne izložbene postavke. Pored izložbi u objektu bi se održavali i razni drugi kulturni događaji, a u jednom delu moguće je organizovati i određeni ugostiteljski sadržaj. Za objekat koji je u statusu evidentiranog dobra potrebno je primenjivati uslove i mere zaštite propisane od strane Zavoda za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica.

Porodično stanovanje u okviru obuhvata Plana se zadržava, s tim da se deo prostora prema kompleksu banje namenjuje poslovnim turističko-ugostiteljskim sadržajima.

Sadržaji namenjeni poslovnim turističko-ugostiteljskim sadržajima planiraju se u severoistočnom delu obuhvata Plana, kao i u centralnom i južnom delu obuhvata Plana. U severoistočnom delu obuhvata Plana planira se izgradnja objekata namenjenih poslovnim turističko-ugostiteljskim sadržajima u nizu, sa ciljem da se uspostavi jedinstvena estetska i vizuelna celina. Površine u blizinu raskrsnice Trg cara Lazara i Devete vojvođanske brigade namenjuju se takođe poslovnim turističko-ugostiteljskim sadržajima. U neposrednoj blizini postojećih objekata – poslovnih turističko-ugostiteljskih objekata, u centralnom delu obuhvata Plana, planirana je takođe površina namenjena poslovnim turističko-ugostiteljskim sadržajima. Poslovni turističko-ugostiteljski sadržaji planiraju se i u objektima u južnom delu obuhvata Plana.

Planirano je formiranje zasebne parcele za park u centru naselja Vrdnik i hortikulturno uređenje.

Planirano je formiranje linijskog parka duž Železničke ulice u okviru koga bi se uredile staze, uredila mesta za okupljanje i socijalizaciju i dečiju igru.

Manje zelene površine oko objekta „Kasine“, kao i površine uz potok i ulične koridore u severnom delu obuhvata Plana će se urediti u formi skvera, u pejzažnom stilu.

Planira se uređenje pešačkih i zelenih površina (parterno uređene površine) oko višeporodičnih objekata, oko planiranog kulturnog centra i poslovnih turističko-ugostiteljskih sadržaja.

Za prostor namenjen zelenoj pijaci planirana je posebna površina za koju će se formirati zasebna parcela. Predviđeno je da ovaj prostor postane multifunkcionalni prostor koji bi u pijačnim danima bio zelena pijaca sa montažnim tezgama, a nakon demontaže tezgi predstavljao bi višenamenski trg, parterno uređen, na kome bi se okupljali građani i održavale bi se raznovrsne manifestacije kulturnog i edukativnog karaktera. Stvaranju posebnog ambijenta ovog prostora doprinosila bi vizura na manastir Ravanica, kao i blizina potoka Kudoš. Na predmetnom prostoru predviđeno je održavanje raznih muzičko-scenskih manifestacija, izložbi na otvorenom, kulturnih i promotivnih večeri, kao i pijace suvenira, cveća, zdrave i etno hrane sa područja Srema – Fruške Gore.

Autobuska stanica se zadržava na postojećoj mikrolokaciji, kao međumesno-prigradski terminal, uz utvrđivanje regulacionih linija potrebnog prostora za smeštanje svih potrebnih sadržaja i kapaciteta. U okviru predmetnog prostora planira se izgradnja putničke zgrade i neophodno je na odgovarajući način rekonstruisati prostor u skladu sa važećim propisima i savremenim tendencijama masovnog prevoza pitnika.

Naručilac i nosilac izrade je Opština Irig, a obrađivač plana JP Zavod za urbanizam Vojvodine.

eKapija.com/A.K.

android aplikacija
Previous articleDodik: NATO nije čuvar integriteta i suvereniteta BiH
Next articleKonkurs za raspodelu sredstava za korišćenje poljoprivrednog zemljišta

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here