Javni poziv za dodelu stana

Image by mastersenaiper from Pixabay

Komisija za dodelu stana Grad Novog Sada raspisala je javni poziv za dodelu stana.

Na osnovu člana 7. Odluke o dodeli stana ili porodične kuće kao vid stambene podrške (“Službeni list Grada Novog Sada“, br.43/19, 49/19 i 54/19-ispravka), Komisija za dodelu stana, dana 23. januara 2020. godine, raspisuje, 

JAVNI POZIV

ZA DODELU STANA

I.

Ovim javnim pozivom pozivaju se zainteresovana lica da podnesu zahtev za dodelu stana i time reše svoju stambenu potrebu i stambenu potrebu članova svog porodičnog domaćinstva.

Članom porodičnog domaćinstva smatraju se supružnik i vanbračni partner, njihova deca, rođena u braku ili van njega, usvojena ili pastorčad, njihovi roditelji i lica koja su oni dužni po zakonu da izdržavaju, a koji zajedno stanuju sa učesnikom javnog poziva.

II.

Na javni poziv zahtev za dodelu stana može podneti lice koje:

– je državljanin Republike Srbije,

– ima prebivalište na teritoriji Grada Novog Sada,

– je bez stana ili porodične kuće,

– nema dovoljno sredstava da obezbedi stan ili porodičnu kuću na tržištu za sebe ili za sebe i svoje porodično domaćinstvo, i

– koje je, u skladu sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih korisnika stambene podrške („Službeni list Grada Novog Sada“, broj 49/19):

lice bez stana koje je korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć u smislu zakona koji uređuje socijalnu zaštitu-samohrani roditelj deteta sa transplantiranim organom;
lice bez stana koje je korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć u smislu zakona koji uređuje socijalnu zaštitu – samohrani roditelj deteta sa smetnjama u razvoju i invaliditetom ili obolelog od teških bolesti;
lice bez stana koje ima svojstvo borca prve kategorije, kao i korisnik prava iz oblasti boračke-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata – ratni vojni invalidi;
mladi sportista sa postignutim najvišim priznanjima na evropskom i svetskom takmičenju u individualnom sportu.

III.

Granice prihoda kao uslov za ostvarivanje pomoći za dodelu stana su:

za jednočlano domaćinstvo 64.878,80 dinara,
za dvočlano domaćinstvo 110.293,97 dinara,
za tročlano domaćinstvo 155.709,13 dinara,
za četvoročlano domaćinstvo 201.124,29 dinara,
za petočlano domaćinstvo 246.539,45 dinara i
za šestočlano i veće domaćinstvo 291.954,62 dinara.

IV.

Opredeljuju se stanovi u stambenom objektu u Novom Sadu u ulici Kisačka broj 55. izgrađenom na parceli broj 4488 KO Novi Sad I, prema prioritetnim kategorijama korisnika, i to za:

lice bez stana koje je korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć u smislu zakona koji uređuje socijalnu zaštitu – samohrani roditelj deteta sa transplantiranim organom;

 

dvočlano domaćinstvo drugi sprat  stan broj 16 površine

 37,91 м2

       

2) lice bez stana koje je korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć u smislu zakona koji uređuje socijalnu zaštitu – samohrani roditelj deteta sa smetnjama u razvoju i invaliditetom ili obolelog od teških bolesti

četvorolčlano domoćinstvo  treći sprat stan broj 19 površine

53,54 м2

petočlano domaćinstvo treći sprat  stan broj 20 površine

56,21 м2

šetočlano domaćinstvo potkrovlje stan broj 34 površine

78,12 м2

 

3) lice bez stana koje ima svojstvo borca prve kategorije, kao i korisnik prava iz oblasti boračke-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata – ratni vojni invalidi

jednočlano domaćinstvo  četvrti sprat  stan broj 30 površine

26,62 м2

tročlano domaćinstvo  drugi sprat  stan broj 14 površine

43,62 м2

tročlano domaćinstvo  četvrti sprat  stan broj 28 površine

43,65 м2

4) mladi sportista sa postignutim najvišim priznanjima na evropskom i svetskom takmičenju u individualnom sportu

dvočlano domaćinstvo  prvi sprat stan broj 9 površine

37,90 м2

tročlano domaćinstvo  prvi sprat stan broj 7 površine

43,71 м2

V.

Uz popunjen zahtev prilaže se:

Dokumentacija za podnosioca zahteva pročitajte OVDE