Grad objavio oglas o prodaji zgrade Radničkog univerziteta

Fotografija: RTV

Na osnovu Odluke Gradskog veća Grada Novog Sada, broj: 020-94/2020-II od 07. jula 2020. godine, o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini Grada Novog Sada, u Novom Sadu, Ulica Vojvođanskih brigada broj 7,

GRAD NOVI SAD

OBJAVLjUJE

JAVNI OGLAS

O SPROVOĐENjU POSTUPKA OTUĐENjA NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA,

U NOVOM SADU, U ULICI VOJVOĐANSKIH BRIGADA BROJ 7,

JAVNIM NADMETANjEM

PREDMET OTUĐENjA: Nepokretnost u javnoj svojini Grada Novog Sada, i to poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost, broj zgrade 1, površine u gabaritu 526 m2, korisne površine 6.463,80 m2, spratnosti: podrum, prizemlje i 13 spratova, izgrađenoj na katastarskoj parceli broj 7952 K.O. Novi Sad II sa posebnim delovima zgrade i sa građevinskom parcelom broj: 7952 K.O. Novi Sad II, u površini od 850 m2, u Novom Sadu, Vojvođanskih brigada broj 7.

Poslovna zgrada za koju nije utvrđena delatnost iz prethodnog stava sastoji se od 19 poslovnih prostora, i to: poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, broj posebnog dela 1/3 na međuspratu, korisne površine 134,28 m2; poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, broj posebnog dela 1/1, u podrumu, korisne površine 280,52 m2; poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, broj posebnog dela 1/2 na prizemlju, korisne površine 450,76 m2; poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost – TRAFO STANICA, broj posebnog dela 2, na prizemlju, korisne površine 19,63 m2; poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, broj posebnog dela ¼, na prvom spratu, korisne površine 429,02 m2; poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, broj posebnog dela 1/5, na prvom spratu, korisne površine 25,65 m2; poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, broj posebnog dela 1/14 na 10. spratu, korisne površine 421,06 m2; poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, broj posebnog dela 1/15 na 11. spratu, korisne površine 421,37 m2; poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, broj posebnog dela 1/16 na 12. spratu, korisne površine 421,72 m2; poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, broj posebnog dela 1/17 na 13. spratu, korisne površine 419,21 m2; poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, broj posebnog dela 1/18 na 13. spratu, korisne površine 7,13 m2; poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, broj posebnog dela 1/6 na drugom spratu, korisne površine 462,74 m2; poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, broj posebnog dela 1/7 na trećem spratu, korisne površine 447,30 m2; poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, broj posebnog dela 1/8 na četvrtom spratu, korisne površine 421,41 m2; poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, broj posebnog dela 1/9 na petom spratu, korisne površine 420,41 m2; poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, broj posebnog dela 1/10 na šestom spratu, korisne površine 420,83 m2; poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, broj posebnog dela 1/11 na sedmom spratu, korisne površine 420,66 m2; poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, broj posebnog dela 1/12 na osmom spratu, korisne površine 419,59 m2, i poslovni prostor za koji nije utvrđena delatnost, broj posebnog dela 1/13 na devetom spratu, korisne površine 420,51 m2.

Trafo stanica u poslovnom prostoru za koji nije utvrđena delatnost – TRAFO STANICA, broj posebnog dela 2, korisne površine 19,63 m2, koji se nalazi u prizemlju poslovne zgrade za koju nije utvrđena delatnost, broj zgrade 1, izgrađenoj na katastarskoj parceli broj 7952 K.O. Novi Sad II u Novom Sadu, Vojvođanskih brigada broj 7, izmestiće se iz predmetne poslovne zgrade, o trošku Grada Novog Sada, u roku od šest meseci od dana zaključenja ugovora o prodaji predmetnih nepokretnosti.

LOKALITET: Novi Sad, Ulica vojvođanskih brigada broj 7

PLANIRANA NAMENA PARCELE: Prema Planu generalne regulacije prostora za mešovitu namenu između Bulevara Evrope, Bulevara cara Lazara, ulica Stražilovske i Žarka Zrenjanina, Bulevara Mihajla Pupina, ulica Jevrejske i Futoške u Novom Sadu („Službeni list Grada Novog Sada“, br. 40/11, 30/12-ispr., 45/15, 63/15, 9/16, 19/16, 34/17, 21/18, 22/19, 50/19 i 9/20) i Plana detaljne regulacije bloka Radničkog univeriteta u Novom Sadu („Službeni list Grada Novog Sada“, broj 36/06) navedena nepokretnost nalazi se u celini, odnosno zoni opštegradskog centra i linijskog centra.

UREĐENOST: Lokalitet je opremljen vodovodnom mrežom sa postojećim priključkom na Ø 110 ulične instalacije i kanalizacionom mrežom sa postojećim priključkom na Ø 400 ulične instalacije te elektroenergetskom mrežom i izgrađenom TS. Prilaz je sa Ulice Vojvođanskih brigada.

Uslove priključenja na postojeće instalacije potrebno je da budući vlasnik pribavi od nadležnih javnih i javno-komunalnih preduzeća.

Nedostajući objekti infrastrukture potrebnog kapaciteta biće izgrađeni u skladu sa odredbama Odluke o utvrđivanju doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta i Programa uređivanja građevinskog zemljišta.

USLOVI OTUĐENjA

Predmetna nepokretnost se otuđuju u viđenom stanju bez prava kupca na naknadnu reklamaciju. Kupac snosi eventualne troškove na izmeštanju, obezbeđenju i zaštiti instalacija i objekata infrastrukture (evidentiranih i neevidentiranih na Kopiji plana vodova), uklanja drveće i drugo rastinje, smeće, šut i vrši nasipanje i ravnanje terena.

Početna kupoprodajna cena predmetne nepokretnosti iznosi 5.835.946,75 evra.

Osnovni kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cene izražene u evrima u postupku javnog nadmetanja.

Konačna kupoprodajna cena predmetne nepokretnosti biće utvrđena nakon sprovedenog postupka javnog nadmetanja.

Isplata kupoprodajne cene predmetne nepokretnosti vršiće se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate.

Rok za plaćanje kupoprodajne cene iznosi 8 (osam) dana od dana zaključenja i overe kupoprodajnog ugovora. Predmetna nepokretnost se predaje kupcu u posed u roku od 5 (pet) radnih dana nakon isplate kupoprodajne cene izuzev poslovnog prostoar za koji nije utvrđena delatnost – TRAFO STANICA, broj posebnog dela 2, na prizemlju predmetne poslovne zgrade koji će se predati kupcu u posed u roku od 5 (dana) od dana izmeštanja trafo stanice. Nakon isplate celokupne kupoprodajne cene, kupac stiče pravo da se upiše kao nosilac prava svojine na predmetnoj nepokretnosti.

Troškovi overe kupoprodajnog ugovora kod javnog beležnika, troškovi poreza na prenos apsolutnih prava i drugi eventualni troškovi koji mogu proizaći iz realizacije ovog pravnog posla padaju na teret kupca.

USLOVI PRIJAVLjIVANjA

Prijave se dostavljaju u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa, u zatvorenim kovertama putem pošte ili pisarnice Gradske uprave za imovinu i imovinsko-pravne poslove, na adresu Novi Sad, Ulica Narodnog fronta broj 53, sa naznakom „NE OTVARATI – PRIJAVA ZA JAVNI OGLAS RADI OTUĐENjA NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA U NOVOM SADU, VOJVOĐANSKIH BRIGADA BROJ 7“.

Na koverti treba da stoje osnovni podaci o podnosiocu prijave (ime i prezime /poslovno ime/, kontakt telefon i mail adresa).

Prijave mogu podneti pravna i fizička lica.

Strana pravna i fizička lica imaju pravo učešća u skladu sa zakonom.

Strana pravna i fizička lica dostavljaju prijavu na srpskom jeziku ili na stranom jeziku uz prevod na srpski jezik overen od strane ovlašćenog sudskog tumača, a dokumentaciju koja se zahteva, shodno propisima države u kojoj imaju prebivalište/sedište i overenu od strane nadležnog organa države u kojoj imaju prebivalište/sedište, sa prevodom na srpski jezik overen od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu.

Uredna i potpuna prijava mora da sadrži podatke o podnosiocu prijave i to:

 Za fizička lica: ime i prezime, adresu, fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu, broj telefona i mail adresu,

 Za preduzetnike: ime i prezime preduzetnika, naziv radnje i sedište, fotokopiju lične karte preduzetnika ili očitanu ličnu kartu, originalni izvod iz registra privrednih subjekata ili potvrda da je preduzetnik upisan u odgovarajući registar (ne stariji od 30 dana), potvrda o poreskom identifikacionom broju i mail adresu,

 Za pravna lica: naziv i sedište, originalni izvod iz registra privrednih subjekata (ne stariji od 30 dana), kopiju ugovora o otvaranju i vođenju računa kod poslovne banke kod koje ima račun, potvrda o poreskom identifikacionom broju, ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje, broj telefona i mail adresu.

Prijava mora biti potpisana od strane podnosioca prijave – fizičkog lica, ovlašćenog lica – pravnog lica ili punomoćnika koji mora da ima uredno punomoćje za podnošenje prijave overeno kod Javnog beležnika.

Podnosilac prijave uz prijavu mora da dostavi dokaz o uplati depozita i izjavu da prihvata sve uslove iz javnog oglasa, da predmetnu nepokretnost kupuje u viđenom stanju kao i da se odriče svih daljih potraživanja, kao i prava na povraćaj doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, ukoliko se opredeli da ukloni predmetni objekat za koji je plaćena naknada za uređivanje građevinskog zemljišta po ranije važećim propisima (na dan 2. jula 2020. godine, doprinos za izgradnju poslovnog objekta, u ekstra zoni, ulica Vojvođanskih brigada broj 7, za plaćanje odjednom, u celosti iznosio bi 15.065,51 din/m2 neto površine objekta) i izgradi objekat, druge namene, spratnosti i površine, za koji se plaća manji iznos doprinosa, odnosno za koji se doprinos ne naplaćuje.

Podnosilac prijave u postupku je dužan da uplati depozit u iznosu od 1.167.190 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom kursu NBS na dan uplate na račun broj: 840-1158804-02. Svrha uplate: uplata depozita za javni oglas otuđenja nepokretnosti u Novom Sadu, Vojvođanskih brigada 7.

Podnosilac prijave uz prijavu mora da dostavi naziv poslovne banke kod koje ima otvoren račun i broj računa na koji se može izvršiti povraćaj depozita u slučaju da ne bude izabran kao najpovoljniji.

Podnosiocu prijave čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija iznos uplaćenog depozita se uračunava kao deo unapred plaćene kupoprodajne cene.

Učesnicima javnog nadmetanja koji nisu izabrani za najpovoljnijeg ponuđača i podnosiocima prijava čija prijava je neblagovremena ili nepotpuna, depozit se vraća u roku od 10 (deset) radnih dana od dana donošenja odluke Komisije o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Ukoliko podnosilac blagovremene i potpune prijave ne pristupi javnom nadmetanju, smatraće se da je odustao od prijave i nema pravo na povraćaj depozita.

Ukoliko podnosilac prijave čija se ponuda prihvati kao najpovoljnija, u roku od 8 (osam) dana od dana prijema poziva za zaključenje ugovora, ne zaključi ugovor, smatraće se da je odustao od kupoprodaje, i gubi pravo na povraćaj depozita kao i u slučaju kada u roku od 8 ( osam) dana od potpisa ugovora ne plati kupoprodajnu cenu u celosti.

Podnosioci neblagovremene, odnosno nepotpune prijave ne mogu da učestvuju u postupku javnog nadmetanja, o čemu će biti obavešteni.

Ukoliko lice kome se nepokretnost otuđuje ne pristupi zaključenju ugovora u navedenom roku ili ukoliko ugovor o otuđenju bude raskinut zbog neispunjenja ugovorne obaveze biće pokrenut postupak za poništaj odluke o otuđenju nepokretnosti.

Postupak javnog nadmetanja sprovešće se i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava na osnovu koje se podnosilac registruje i ukoliko početnu cenu po kojoj se nepokretnost otuđuje iz javne svojine prihvati kao kupoprodajnu cenu, proglašava se kupcem, a ukoliko ne prihvati kupoprodajnu cenu, gubi pravo na vraćanje depozita.

Grad Novi Sad neće snositi nikakvu odgovornost niti biti dužn da nadoknadi bilo kakvu štetu koju bi podnosilac prijave eventualno mogao imati povodom učešća u ovom postupku.

POSTUPAK JAVNOG NADMETANjA

Postupak javnog nadmetanja za otuđenje predmetne nepokretnosti iz javne svojine Grada Novog Sada, sprovodi Komisija imenovana Rešenjem Gradskog veća Grada Novog Sada, broj: 020-94/2020-2-II od 10. jula 2020. godine (u daljem tekstu: Komisija).

. Na javnom nadmetanju mogu da učestvuju samo podnosioci prijave koji su uplatili depozit.

Javnom nadmetanju dužan je da prisustvuje podnosilac prijave ili lice koje poseduje uredno ovlašćenje za zastupanje (specijalna punomoć overena kod Javnog beležnika).

TRAJANjE OGLASA I DODATNE INFORMACIJE

Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Predmetna nepokretnost se može pogledati za vreme trajanja oglasa u terminima o kojima se informacije mogu dobiti na telefon 021/489 00 17, 021/489 00 20.

Sve potrebne informacije povodom ovog oglasa, kao i vreme i mesto uvida u dokumentaciju u vezi predmetne nepokretnosti, mogu se dobiti u Gradskoj upravi za imovinu i imovinsko-pravne poslove, ul. Narodnog fronta broj 53, Novi Sad ili putem telefona 021/489 00 17 i 021/489 00 20, u vremenu od 8,00 do 13,00 časova.

Javno nadmetanje sprovešće se dana 25. avgusta 2020. godine, u prostorijama Gradske uprave za imovinu i imovinsko-pravne poslove, ul. Narodnog fronta broj 53, Novi Sad, prvi sprat (sala za sastanke) sa početkom u 13 časova.